Literarna interpretacija

Literarna interpretacija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Predmet podaja zgoščen pregled vloge in pomena interpretacije v literarni vedi ter različnih metod in pristopov k literarnim besedilom. Interpretativnoanalitične pristope povezuje z literarnozgodovinskimi tako, da se posveča konkretnim besedilom, predvsem njihovi umetniški posebnosti/nenavadnosti, celosti in ne/ponovljivosti. Predmet nudi študentom in študentkam možnost primerjave interpretacije tradicionalnih (npr. Dve otvi F. Levstika) in sodobnih besedil, npr. A. Ihana, M. Jesiha, M. Komelja, M. Vidmar, U. Zupana ter novejša dramska besedila (npr. D. Jovanoviča in M. Zupančiča). Od proznih ustvarjalcev se bodo analize ukvarjale z deli V. Bartola, A. Blatnika, B. Bojetu, M. Dekleva, P. Glavan, E. Filipčiča, E. Flisarja, D. Jančarja, F. Lainščka, L. Kovačiča, T. Kramolca, V. Möderndorferja, N. Pirjevec, S. Porle, A. Rebula, M. Rožanca, Z. Simčiča, D. Smoleta, M. Sosiča, M. Tomšiča, J. Virka, V. Zupana ... ter (sprotnimi) novejšimi romani.

- Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska, 1997. Mark Currie: Postmodern narrative theory. New York: St. Martin's press, 1998.
- Miran Hladnik: Trivialna literatura. Ljubljana: DZS,1983. (Literarni leksikon 21.)
- Janko Kos: Postmodernizem. Ljubljana: DZS, 1995. (Literarni leksikon 43.)
- Hugo Friedrich, 1972: Struktura sodobne lirike. Ljubljana: CZ.
- Alojzija Zupan Sosič: Fantastika in sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Jezik in slovstvo 2000/01, št. 4, 149–161.