Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

- Raziskovalno delo v jezikoslovju.
- Teoretična izhodišča, metodološki postopki pridobivanja podatkov in interpretacija rezultatov,
- opisno jezikoslovje in uporabno jezikoslovje (funkcionalizem in formalizem v jezikoslovju; sociolingvistika, pragmatično jezikoslovje, korpusno jezikoslovje, usvajanje jezika, dvojezičnost ...),
- postopki raziskovanja: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, interpretacija rezultatov, oblikovanje zaključkov,
- praktični del: izbira teme in priprava dispozicije, izbor relevantne literature, zbiranje gradiva, zasnova raziskave, predstavitev dispozicije.