Otrok v družini in vrtcu

Otrok v družini in vrtcu

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Fekonja Urška

Otroci v različnih oblikah družin (npr. nuklearne, enostarševske, združene, mavrične družine) in različnih kulturnih in socialnih okoljih.
Pomen starševstva za otrokov razvoj in učenje (starševski slogi v povezavi z otrokovim razvojem; implicitne teorije in stereotipi staršev v različnih kulturnih okoljih in njihov vpliv na ravnanje z otrokom).
Pomen socialnega in kulturnega kapitala družine za otrokov razvoj in učenje. Sodelovanje družine in vrtca. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vrtce in njihovo vključevanje v vrstniško skupino; nadarjeni otroci v vrtcu.
Implicitne teorije vzgojiteljic.
Pogovor z otrokom ob upoštevanju otrokovih razvojnih značilnosti.

- Fekonja, U., Kavčič, T. in Marjanovič Umek, L. (2002). Ravni, področja in kazalci kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu. V: Marjanovič Umek, L. idr. (ur.), Kakovost v vrtcih (str. 39 – 51). Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 120104960
- FEKONJA, U., MARJANOVIČ UMEK, L. IN SOČAN, G. (2015). HOME ENVIRONMENT AS A PREDICTOR OF CHILD'S LANGUAGE: A MEDIATING ROLE OF FAMILY LITERACY ACTIVITIES AND SYMBOLIC PLAY. PSIHOLOŠKA OBZORJA, 24, 1 – 12. COBISS.SI-ID – 3084808 HTTP://PSIHOLOSKA-OBZORJA.SI/ARHIV_CLANKI/2015/FEKONJA-PEKLAJ_ET_AL.PDF
- MARJANOVIČ UMEK, L. IN FEKONJA, U. (2019). ZGODNJI GOVORNI RAZVOJ: VAROVALNI IN DEJAVNIKI TVEGANJA V DRUŽINSKEM OKOLJU. JAVNO ZDRAVJE, 2, 1 – 13. HTTPS://WWW.NIJZ.SI/SITES/WWW.NIJZ.SI/FILES/UPLOADED/MARJANOVIC_UMEK_ET_AL._JZ_2019_02.PDF
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Hacin Beyazoglu, K. (2019). Dodatni program za spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu: kratkoročni in dolgoročni učinki. Sodobna pedagogika, 70(3), 10 – 23. COBISS.SI-ID – 761348
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T., Podlesek, A., in Grgić, K. (2005). Pogovor z otrokom. V: Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Grgić, K. (ur.). Pogled v vrtec (str. 111 – 117). Državni izpitni center. COBISS.SI-ID - 219108864
- Marjanovič Umek, L., Hacin Beyazoglu, K. in Fekonja, U. (2018). Zgodnja pismenost otrok: učinek vrtčevskih in družinskih dejavnikov. Sodobna pedagogika, 69(135), 10 – 27. COBISS.SI-ID – 761348
- Marjanovič Umek, L., Kranjc, S., Fekonja, U. in Grgić, K. (2008). The effect of preschool on children's school readiness. Early Child Development and Care, 178(6), 569 – 588. https://www-tandfonline-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/full/10.1080/03004…