Poučevanje angleščine v različnih starostnih skupinah

Poučevanje angleščine v različnih starostnih skupinah

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara

Temeljne vsebine predmeta so: poznavanje značilnosti in procesov usvajanja tujega jezika ter pomena kognitivnih, socialnih in emocionalnih dejavnikov glede na posamezno starostno obdobje, poznavanje, razumevanje in uporaba širokega nabora metodologij poučevanja angleščine glede na potrebe učencev, načrtovanje pouka, organizacijski vidiki pouka, učbeniška gradiva in drugi viri, spremljanje napredka učencev, vloga maternega jezika pri pouku angleščine, tehnike vodenja razreda, motivacija za učenje tujega jezika, medkulturne razsežnosti pouka angleščine, uporaba igre pri pouku angleškega jezika, projektno delo, tematsko načrtovanje, na dejavnostih temelječa metodologija, jezikovni listovnik za mlajše, itd.

• Bland, J. (ur.). 2015. Teaching English to Young Learners: Critical Issues in Language Teaching with 3-12 Year Olds. London: Bloomsbury. COBISS.SI-ID - 10853705
• Brewster, J., Ellis, G., Girard, D. 2002. The Primary English Teacher's Guide. [2. izdaja]. London: Penguin Books. COBISS.SI-ID - 19132514
• Lewis, M. (ur.). 1997. New Ways in Teaching Adults. Alexandria, Virginia: TESOL. COBISS.SI-ID - 398182
• Lindstromberg, S. (ur.). 2004. Language Activities for Teenagers. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 26516322
• McKay, H., Tom, A. 1999. Teaching Adult Second Language Learners. Cambridge: CUP.
• Moon, J. 2000. Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann ELT. COBISS.SI-ID - 16062562
• Pinter, A. 2006. Teaching Young Language Learners. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 35670626