Pregled francoske dramatike v 20. stoletju

Pregled francoske dramatike v 20. stoletju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Predmet zajema predstavitev francoske dramatike s posebnim oziroma na dva momenta. Prvi je celovitost in sovisnost predmeta kot duhovno-zgodovinske celote, ki se še odvija v konkretnem historičnem toku. Drugi, temu korelativen pa je moment individualnega zapopadka celotne tvarine, kot so ga izoblikovali pomembni avtorji. Ti so vedno ustvarjali v korelaciji s prvotno matriko, ki so jo negirali, nadgrajevali ali dopolnjevali. (Giraudoux, Anouilh, npr.). Predmet se ukvarja s to obliko sovisnosti sodobne francoske dramatike, svoje delo pa ves čas opira na izkušnjo teksta. Hermenevtika literarnega besedila kot takega je v ospredju, študentje pa soočeni z besedilom dobijo nujna napotila za umevanje in estetsko evalvacijo konkretnega avtorja.

Dela obravnavana na predavanjih, sicer pa tudi:
- G. Marcel, L'Heure théatrale, Montherlant, Anouilh, Camus, Sartre, Plon, Paris, 1964
- G. Pillement, Anthologie du théatre francais contemporain, Le Bélier, Paris, 1947
- P. Surer, Etudes sur le théatre francais contemporain, Information littéraire, Paris, 1957