Pregled metod zgodovnskega jezikoslovja

Pregled metod zgodovnskega jezikoslovja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

I. Teoretični del v okviru predavanj:
1. Jezikovna sorodnost, določanje genetske sorodnosti med jeziki, genetolingvistična tipologija.
2. Glasovna sprememba (prosta, položajna, sporadična).
3. Analogija (sistematična, nesistematična).
4. Pomenska sprememba, slovnična sprememba.
5. Jeziki v stiku.
II. Aplikativni del v okviru vaj in seminarja:
1. Zakon odprtega zloga in prerazporeditev zlogovne meje (razvoj besednega izglasja, razvoj dvoglasnikov in dvoglasniških zvez, metateza likvid, protetični vokali, sintagmatika soglasnikov).
2. Zakon zlogovne harmonije (jotacija, palatalizacije, preglaševanje, razvoj mehkostne korelacije).