Regionalne raziskave in razvoj

Regionalne raziskave in razvoj

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kvartič Ambrož, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, prof. dr. Simonič Peter

Predmet obravnava med seboj povezane sklope. Različne spremenljivke regionalnosti: okolje, upravna ureditev in identiteta; konstitucija in konstrukcija prostora in kraja; etnografska analiza regionalnih organizacij ter institucij.

Opredelitev pojma regije in regionalnih politik. Regija v drugih vedah in opredelitve antropološkega ter etnološkega pojmovanja regije skozi kulturo, etničnost in jezik. Regionalizacija, regionalizem vs. nacionalizem, teritorialna družbena gibanja, center-periferija, globalizacija, antropologija razmejitev. Teorija vplivnih območij središč, regionalno pomembne funkcije, regionalni razvoj, decentralizacija. Evroregije, urbane, obmejne, nadnacionalne, subnacionalne, transnacionalne, kulturne regije, periferna območja itd. Komparativni vidiki regionalizacije v Vzhodni Aziji, Severni Ameriki in Afriki. Relativizacija regij. Upravne enote (npr. občine), strukturni skladi, človeški viri, primeri različnih strategij regionalnega razvoja v svetu in pri nas. Antropologija organizacij.

Vaje zajemajo izbiro konkretnega primera konstrukcije prostora, njegovo etnografsko analizo, identifikacijo njegovih centrov moči, njegovo umestitev v širše tokove, primerjavo z drugimi podobnimi konstrukcijami in pripravo razvojno-projektnega elaborata izbranega primera.

Temeljna literatura:
1. Perkmann, Markus, in Ngai-Ling Sum, ur. 2002, Globalization, Regionalization and Cross-Border Regions. London, New York: Palgrave Macmillan. 266 str.
2. Gupta Akhil in James Ferguson, ur., 1997, Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science. Berkeley, Los Angeles, London: University of Californjia Press. Str. 1- 66.
3. Xavier, Jonathan in Renato Rosaldo, ur., 2002, The Anthropology of Globalization. A Reader. Malden, Oxford etc.: Blackwell Publishing. Str. 1-81, 231-247.

Dodatna literatura:
1. Abram, Simone in Jacqueline Waldren, ur., 1998, Anthropological Perspectives on Local Development: Knowledge and Sentiments in Conflict. London in New York: Routledge. 166 str.
2. Douglas, Mary, 1986, How Institutions Think. London: Routledge & Kegan Paul. 146 str.
3. Keating, Michael, John Loughlin in Kris Deschouwer, 2003, Culture, Institutions and Economic Development: A Study of Eight European Regions. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. 215 str.