Sodobna obča zgodovina

Sodobna obča zgodovina

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Pri predmetu se obravnavajo zlasti naslednja vprašanja: predzgodovina sodobne zgodovine, konec prve svetovne vojne, revolucionarni val po njej, mirovne pogodbe, nastajanje novih držav in družbenih sistemov, značilnosti razvoja posameznih držav, posebej sosednjih, značilnosti fašizma, nacizma in komunizma, velika gospodarska kriza, ljudska fronta, razdelitev sveta na tabora, ki sta se spopadla v drugi svetovni vojni, krizna žarišča pred začetkom vojne, vojaško in politično dogajanje v času druge svetovne vojne ter odporniška gibanja med njo, konec druge svetovne vojne in njene posledice, OZN in njena vloga, razpad antifašistične koalicije, hladna vojna, oblikovanje blokov, gibanje neuvrščenih, krizna žarišča dekolonizacija in nastanek novih držav, ekonomska, socialna in kulturna problematika povojnega sveta, svet po razpadu vzhodnega bloka.

- Svetovna zgodovina, Ljubljana 1979, 706 str.
- M. Mikuž, Svet med vojnama, Ljubljana 1968, 210 str.
- M. Mikuž, Druga svetovna vojna, Ljubljana 1966, 140 str.
- M. Mikuž, Svet v katerem živimo I. II., Ljubljana 1983, 351 str.
- Stoletje vojn, Ljubljana 1982, 448 str.
- D. Nećak, B. Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, Ljubljana 2003, 342 str.
- D. Nećak, Sodobna zgodovina – obča (Izbrana poglavja), Ljubljana 2003
- D. Nećak, A chronology of the decay of Tito's Yugoslavia 1980-1991. Natl. pap., 1993, letn. 21, št. 2, str. 173-187
- A. L. Nećak, D. Nećak, Slovene as a minority language: historical background and sociolinguistic prospects. Slov. stud., 1990, let. 12, št. 2, str. 169-181
- D. Nećak,. Historical elements for understanding the "Yugoslav question". V: P. Akhavan (ur.), R. Howse (ur.). Yugoslavia, the former and future: reflections by scholars from the region. Washington, Geneva 1995, str. 13-28