Stara indijščina II/2

Stara indijščina II/2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Vsebina

V okviru predavanj: staroindijsko glagolsko oblikoslovje nesedanjiških časov (perfekt, aorist), sekundarnih prezentovih sistemov (futur, deziderativ, kavzativ, intenziv, denominativ, pasiv prezenta) in neosebnih glagolskih oblik, vselej ob konfrontaciji z drugimi glavnimi arhaičnimi indoevropskimi jeziki.

V okviru vaj: študenti uporabljajo in s tem utrjujejo znanja, pridobljena pri predavanjih iz opisne in historične slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta. Preko vodenega in samostojnega branja daljših izvirnih proznih besedil si gradijo besedišče in razumevanje težjih skladenjskih prvin.