Trendi v didaktiki angleščine

Trendi v didaktiki angleščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara

- pregled sodobnih trendov na področju učenja / poučevanja angleščine, razumevanje in kritično vrednotenje njihovih značilnosti, vzrokov ter vpliva
- proces uvajanja sprememb v tujejezikovnem pouku
- sodobne tehnologije pri pouku angleščine
- prilagajanje pouka angleščine učencem s posebnimi potrebami
- 'whole brain' pristopi k pouku angleščine
- projektno, problemsko in sodelovalno učenje pri pouku angleščine

- Ball, P., Kelly, K., Clegg, J. 2015. Putting CLIL into Practice. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 10851913
- Coyle, D., Hood, P., Marsh. D. 2010. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 8312649
- Dudeney, G., Hockly, N. 2012. ICT in ELT: How did we get here and where are we going? ELT Journal, 66(4): 533-542. COBISS.SI-ID 34584576
- Kerr, P. 2022. Philip Kerr’s 30 Trends in ELT. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID 162716419
- Kormos, J., Smith, A. M. 2012. Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences. Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters. COBISS.SI-ID - 53641058
- Revell, J., Norman, S. 1997. In Your Hands: NLP in ELT. London: Saffire Press. COBISS.SI-ID - 4266549