Uporabna otroška psihologija

Uporabna otroška psihologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Petrovec Živa Manja, izr. prof. dr. Fekonja Urška

Razvojnopsihološki presejalni preizkusi. Razvojno psihološka diagnostika: uporaba lestvic in pripomočkov za ocenjevanje različnih področij razvoja in dejavnosti, kot npr. Igra in skupno branje. Vprašalniki in lestvice za ugotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. Otrokova navezanost. Tipi navezanosti. Nedonošeni otroci. Učinki vrtca na otrokov razvoj. Dejavniki družinskega in vrtčevskega okolja v povezavi z otrokovim razvojem. Kakovost vrtca. Vključevanje otroka v vrtec. Rutina in igra v vrtcu. Razvoj mišljenja, govora in socialne kognicije v igri. Zgodnje učenje v igri. Vključevanje odraslih v igro. Območje bližnjega razvoja v igri (OBR). Domišljijska igra in pravljice. Računalniške igre. Otroške knjige in skupno branje Spoprijemanje s težavami pri toaletnem treningu, spanju. Kvantitativne in kvalitativne različnosti v razvoju otrok s posebnimi potrebami. Razvoj pojmovanja spola in spolnih vlog v otroštvu. Spolni stereotipi odraslih in otrok.

Temeljna literatura:
- Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2006). Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. ID=226791680
- Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U (2019). Zgodbe otrok: razvoj in spodbujanje pripovedovanja. (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.ID=298288128
- Marjanovič Umek, L. (2011). Psihologija spolov, podobnosti in razlike med deklicami in dečki. V : L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.) Razvojna psihologija: izbrane teme. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (str. 135 – 141). ID=257458432
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (2002). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. ID=1200104960
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Bajc, K. (2005). Pogled v vrtec. Ljubljana: Državni izpitni center. ID=219198864
- Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2008). Sodoben vrtec: možnosti za otrokov razvoj in zgodnje učenje. (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. ID=238968576
- Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2019). Zgodnji govorni razvoj: varovalni in dejavniki tveganja v družinskem okolju = Early language development : protective and risk factors of family environment. Javno zdravje, 2, str. 1–13. ID=69049698

Priporočena literatura:
- Marjanovič Umek, L. (2005). Zgodnje opismenjevanje: vidik razvoja in učenja v zgodnjem otroštvu. Sodobna pedagogika, 56, (posebna izdaja), str. 12–23.
- Marjanovič Umek, L., Hacin, K. in Fekonja Peklaj, U. (2017). The quality of mother-child shared reading : its relations to child's storytelling and home literacy environment. Early child development and care,.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2017.1369975, doi: 10.1080/03004430.2017.1369975.
- Bajc, K. in Marjanovič Umek, L. (2005). Skupno branje, merjeno s pomočjo ček liste otroških knjig, in otrokov govorni razvoj v zgodnjem otroštvu. Psihološka obzorja, 2, str. 51–71.
- Marjanovič Umek, L., Zupančič, M., Fekonja, U. in Kavčič, T. (2003). Kurikulum za vrtce: učinki na področju komunikacije in socialnoemocionalnega razvoja otrok. Sodobna pedagogika, 5, str. 48–73.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.