Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Furlan Metka, red. prof. dr. Snoj Marko

Vsebina

Predmet je zasnovan tako, da se v skupni vsoti 60 ur predavanj izmenja več predavateljev s področja zgodovinskega primerjalnega jezikoslovja. Za posamezni sklop predavanj predavatelj v dogovoru z nosilcem (ta hkrati deluje kot koordinator) izbira iz nabora zahtevnejših, tudi ožje specifičnih poglavij iz indoevropske primerjalne slovnice: glasoslovje, naglasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje, skladnja, leksikologija, zgodovinska slovnica slabše ali pozno dokumentiranih oz. študentu težje dostopnih, v osrednjem kurikulu manjšinsko zastopanih indoevropskih jezikov oz. vej indoevropskih jezikov.