Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja

Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

- kontrastivna primerjava ruske in slovenske skladnje;
- pregled ruskih odvisnih stavkov;
- raba veznikov;
- posebnosti predikacije v ruščini;
- primerjava ruskih in slovenskih stavčnih vzorcev;
- izražanje modalnosti;
- sodobne tehnologije pri poučevanju in preučevanju ruskega jezika, raba enojezičnih in vzporednih korpusov;
- raba sodobnih ruskih leksikografskih orodij.