Izbrane metode andragoškega dela

Izbrane metode andragoškega dela

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko

Vsebina

Temeljni pojmi: izkustvo, izkustveno učenje in izkustveno izobraževanje, dialog, ugotavljanje in potrjevanje izkustvenega učenja, sveženj pričevanj o znanjih, izkustveno učenje v delovnem okolju, izkustveno učenje v življenju.
Modeli izkustvenega učenja; Deweyev model, Jarvisov model in drugi modeli.
Schonovo pojmovanje izkustvenega učenja in vloga strokovnjakov pri učenju.
Klasifikacije izkustvenega učenja po Boydellu, Weill in McGilll, Melamed.
Ugotavljanje in potrjevanje izkustvenega učenja, priprava in evalvacija osebnega svežnja pričevanj o znanjih.
Priprava na intervju in uporaba biografske metode.