Južnoslovanski jeziki 2

Južnoslovanski jeziki 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Bolgarski jezik:
Sporazumevanje o dani temi (opis, pripovedovanje, povzemanje besedil s parafraziranjem) na srednji ravni; branje zahtevnejših neumetnostnih in književnih besedil iz 20. stoletja; tvorjenje ustnih/pisnih besedil v bolgarščini; spoznavanje novega besedja in prevajanje enostavnejših besedil; oblike preteklih glagolskih časov (perfekt, pluskvamperfekt) in oblike prihodnjiških glagolskih časov (prihodnjik v preteklosti, predvaritelni prihodnjik, predvaritelni prihodnjik v preteklosti) in njihova raba.