Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko, prof. dr. Simonič Peter

Izdelava magistrskega dela poteka na podlagi intenzivnega samostojnega raziskovalnega dela pod mentorskim vodstvom. Mentor (ali somentor) vodi diplomanta ali diplomantko k izdelavi magistrskega dela, mu ali ji svetuje branje literature ter ga ali jo usmerja v raziskovalnem delu, ki praviloma obsega daljše empirično etnografsko delo na terenu, iskanje in analizo drugih virov ter branje in uporabo relevantne znanstvene literature. Posebno pozornost študent(ka) in mentor posvetita pisanju magistrskega dela, ki se izteče v znanstveno ali strokovno sintezo vsega gradiva. Magistrsko delo na dvopredmetnem študiju obsega od 50 do 70 strani (90-120.000 znakov s presledki) in je opremljeno z znanstvenim aparatom. Sklepno dejanje študija je javni zagovor magistrskega dela, ki praviloma poteka v okviru magistrskega seminarja.

Mentor predlaga branje literature in sestavi seznam literature za vsakega posameznega študenta ali študentko posebej, v skladu z izbrano temo magistrskega dela.