Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Študent izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja. Delo mora vsebovati uvod, tezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.
Izdelavi in oddaji dela sledi zagovor magistrskega dela.

Literatura je s področja teme magistrskega dela in se določa v konzultacijah z mentorjem magistrskega dela.