Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S)

Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.
Dve uri sta namenjeni področjema publicistične in strokovno administrativne zvrsti. Študentje berejo, analizirajo, ustvarjajo in prevajajo različna publicistična besedila (poročilo, članek, recenzija, intervju, polemika, reklama itd.) in uporabna besedila administrativne strokovne zvrsti (npr. življenjepis, motivacijsko pismo, uradno pismo, prošnja, pritožba), seznanijo se tudi s posebnostmi poslovnega jezika (ponudba, naročilo, pogodba itd.)
Dve uri sta namenjeni branju, analiziranju in prevajanju umetnostnih besedil. Poudarek je na jezikovni plati besedil, študent svoje teoretično znanje funkcijske zvrsti umetnostnih besedil in stratifikacije jezika aplicira na konkretna analizirana besedila. S tem se pripravlja na nadaljnjo strokovno delo z literarnimi besedili (magistrska naloga, prevod). Ure vključujejo tudi elemente kreativnega pisanja v tujem jeziku. V daljših govornih nastopih študentje vadijo svoje sporazumevalne zmožnosti: jasno in natančno opisati zahtevne vsebine, pri tem smiselno povezati tematske točke; natančno izražati svoje misli in poglede ter o njih diskutirati, jih utemeljiti z argumenti; predvsem gre za literarne, kulturne ali splošno humanistične teme vezane na študirani jezik.

Tematsko sklopi : Socialna država in socialna neenakost, Človeške pravice in enakopravnost spolov, Jezik in jezikovna kultura, Znanost in tehnologija, Umetnost in kultura, Civilizacija in vrednote. Prevajanje in tvorjenje umetnostnih, publicističnih in strokovnih besedil

Gabriková, Adela a kol. Krížom-krážom B2. Bratislava, FiF UK, 2014. COBISS.SI-ID - 60174178
Machata, Martin. Po Slovensku po slovensky. Učebnica slovenského jazyka pre pokročilých B2 - C1. Záhreb, FF Press, 2017. COBISS.SI-ID 65964130
Mislovičová, Sibyla a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava, Veda, 2020. COBISS.SI-ID 73277449
Kovačičová, Oľga. Textové a mimotextové determinanty literárneho prekladu. Bratislava, Veda, 2010. COBISS.SI-ID - 44059746
Dolník, Juraj. Jazyk v sociálnej praxi. Bratislava, Veda, 2021. COBISS.SI-ID 164868099
Dolník, Juraj. Jazyk v pragmatike. Bratislava, Veda, 2018. COBISS.SI-ID 164869891
Mistrík, Jozef. Štylistika. Bratislava, Veda, 1985. COBISS.SI-ID – 24964450
Findra, Jan. Štylistika slovenčiny. Martin, Osveta, 2004. COBISS. SI-ID 201982215
Newmark, P. Učbenik prevajanja. Ljubljana, 2000. COBISS.SI-ID 110006272

Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka. Matica slovenská, 2003. COBISS.SI-ID 28678701
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2000. COBISS.SI-ID 20350765
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – P) na povezavi: https://slovnik.juls.savba.sk/
Viktor, Smolej. Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana, 1976. COBISS.SI-ID 9446401

Zborniki: Studia Academica Slovaca – https://zborniky.e-slovak.sk/#skip-2020

Revije:
Slovenská literatúra – https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=52
Slovenská reč – https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
Slovenské divadlo – https://www.sav.sk/index.php?doc=journal&journal_no=29
Slovenčinár – http://www.sausba.sk/page.php?id=12
História – https://www.historiarevue.sk/index.php?id=archiv2018
Príbehy 20. storočia – https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/
Kapitál noviny – https://kapital-noviny.sk/archiv/
Magazín Denníka N – https://noviny.dennikn.sk/