Nemščina za prevajalce I

Nemščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, lekt. Rieger Mladen, red. prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh sklopov:
a) Nemška slovnica 1
b) Nemška fonetika za prevajalce in tolmače
c) Nemški jezik in prevajanje 1

a) Nemška slovnica 1:
Ponovitev in poglobitev slovničnih struktur, ki jih študenti že poznajo (npr. sklanjatev in stopnjevanje pridevnika in samostalnika, zaimki, (ne)ločljivi in nepravilni glagoli ...) ter predstavitev nekaterih novih slovničnih poglavij.
Opozoriti študente na posebnosti določenih nemških struktur , pri tem pa še posebej izpostaviti razlike med obema jezikoma. Sposobnost razumevanja in primerjanja nemških in slovenskih slovničnih struktur. Razvijati sposobnost pravilne rabe slovničnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v nemškem jeziku, kot tudi pri prevajanju v slovenščino. Ob vseh obravnavanih strukturah študente opozarjati na slovnične prvine v maternem jeziku in še posebej izpostaviti razlike med obema jezikoma.

b) Nemška fonetika za prevajalce in tolmače:
Seznaniti študente s segmentalnimi in prozodičnimi pojavi nemške knjižne izreke; opozoriti na značilne napake govorcev nemščine s slovenščino kot maternim jezikom (fonetične interference). Odpraviti obstoječe napake v izgovarjavi. Poseben poudarek je na fonetičnih in retoričnih prvinah, ki so pomembne pri tolmačenju slovenskih besedil v nemščino.

c) Nemški jezik in prevajanje 1:
Utrjevanje, poglabljanje in širjenje znanja jezika. Razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih in slišanih besedilih. Širjenje in produktivno uporabljanje nemškega besednega zaklada. Poleg tega bodo pri jezikovnih vajah študenti utrjevali tudi nekaj struktur, omenjenih pri predavanjih iz slovnice (glej Nemška slovnica 1).
Vključeno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v nemščini in slovenščini, ter pisanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljnem jeziku ter prevajanje.