Nemščina za prevajalce V

Nemščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Rieger Mladen, prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Predmet je sestavljen iz dveh sklopov:
a) Nemško-slovenska kontrastivna slovnica 1
b) Nemški jezik in prevajanje 3

a) Nemško-slovenska kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico nemškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami in temami kontrastivne analize, ki so še zlasti uporabne za pravajalce, npr.: kongruenca med osebkom in povedkom, neosebne glagolske oblike, dolocene skupine glagolov (npr. prehodni – neprehodni, povratno osebni …), dolocna – nedolocna oblika pridevnika v slovenšcini, stopnjevanje pridevnika, raba zaimkov, modalnost, samostalniškost nemšcine, glagolski vid, raba trpnika, živi – neživi osebek, negacija in druge kontrastivno relevantne teme.

b) Nemški jezik in prevajanje 3:
Obravnavanje razlicnih tem – tudi s prevodnega zornega kota, pri cemer študenti širijo besedni zaklad, hkrati pa se ucijo idiomaticnega izražanja v nemškem jeziku ter krepijo prevajalske vešcine. Pri pisnem izražanju študenti s pomocjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja. Poleg tega študenti utrjujejo in nadgrajujejo znanje nekaterih zahtevnejših morfoloških in sintakticnih struktur.

- Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt.
- Toporišic, Jože (2004): Slovenska slovnica. Cetrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
- Toporišic, Jože (1992): Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
- Jezikovne vaje: materiali,ki jih pripravijo ucitelji.
- Hall, Karin / Scheiner, Barbara (2002): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Hueber Verlag.
- Helbig, Joachim / Buscha, Gerhadt: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt: Berlin/München, 2002.