Nemščina za prevajalce VI

Nemščina za prevajalce VI

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Nemško-slovenska kontrastivna slovnica 2:

Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanje, pridobljeno pri predavanji iz kontrastivne slovnice nemškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami in temami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti pomembne za prevajalce, npr.: kongruenca med osebkom in povedkom, neosebne glagolske oblike, določene skupine glagolov (npr. prehodni – neprehodni, povratno osebni …), določna – nedoločna oblika pridevnika v slovenščini, stopnjevanje pridevnika, raba zaimkov, modalnost, raba trpnika, kategorije in raba samostalniškosti nemščine in slovenščine, glagolski vid kot slovnična kategorija v slovenščini in izražanje trajanja ter dovršnosti v nemščini, , živi – neživi osebek, negacija in druge kontrastivno relevantne teme.

-    Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID - 257458944
-    Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt. COBISS.SI-ID – 40872546
-    Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Cetrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor. COBISS.SI-ID - 53483521
-    Toporišič, Jože (1992): Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 24684032
- Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor. COBISS.SI-ID - 53483521
- Toporišič, Jože (1992): Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 24684032