Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov

Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, red. prof. dr. Cvetko Orešnik Varja

Vsebina

Slušatelj se seznani z rekonstruiranim nominalnim oblikoslovnim sistemom prajezika in z razvojem le-tega v arhaičnih indoevropskih jezikih. Predstavljene so glavne zakonitosti, ki ločijo nominalno oblikoslovje od pronominalnega.