Od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine

Od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Šekli Matej

Pojem diahronije. Genetska klasifikacija jezikov in jezikoslovna periodizacija praslovanščine. Stara cerkvena slovanščina in njeno razmerje do praslovanščine. – Razvoj praslovanskega glasovnega sestava s primerjalnega, tipološkega in arealnega vidika. Praslovanske prozodične značilnosti in njihovi odrazi v slovanskih jezikih s posebnim ozirom na slovenščino. – Praslovanske in starocerkvenoslovanske oblikoslovne kategorije in vrste imenskega, zaimenskega in glagolskega pregibanja ter tipologija nadaljnjega razvoja v slovanskih jezikih s posebnim poudarkom na slovenskih (preureditev imenskih pregibnostnih vzorcev po spolu, nastanek pridevniške sklanjatve, spremembe v sistemu slovničnih časov, slovanski glagolski vid). – Zahodnoslovanski, vzhodnoslovanski in južnoslovanski jeziki v kontrastivni luči.

1. Nahtigal, Rajko: Slovanski jeziki. Ljubljana 1952.
2. Mihaljević, Milan: Slavenska poredbena gramatika. 1. dio: Uvod i fonologija. Zagreb: Školska knjiga 2002.
3. Babič, Vanda: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003.
4. Šivic-Dular, Alenka: Slovenski jezik v soočanju s slovanskimi jeziki (na osrednjem sklanjatvenem vzorcu za moški spol v slovanskih jezikih). Zbornik slavističnega društva Slovenije 2: Slovenski jezik v stiku s slovanskimi jeziki in književnostmi. Ljubljana 1992.
5. Snoj, Marko: Slovenski etimološki slovar. 2. izdaja. Ljubljana: Modrijan 2003.