Pedagoška praksa iz zgodovine

Pedagoška praksa iz zgodovine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 13

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Trškan Danijela

Pedagoška praksa se izvaja pri učiteljih zgodovine na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, s katerimi ima Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete sklenjen dogovor o sodelovanju.

Na pedagoški praksi morajo študentje v osnovni šoli in ravno tako v srednji šoli:
- opraviti 6 ur hospitacij (vsaj 4 ure pri predmetu zgodovina, dve uri pa pri drugih družboslovnih predmetih);
- opraviti 8 ur samostojnih nastopov (od tega vsaj štiri izvedbe učnih ur z različno učno vsebino);
- opraviti 16 ur dodatnih dejavnosti na šoli ali izven šole (npr. pogovori z mentorjem po hospitacijah, pred izvedbo učne ure in po izvedbi učne ure; pogovor z vodstvom šole, s šolsko svetovalno službo, s knjižničarjem ali drugimi učitelji; ekskurzija, razredne ure, konference, sestanki učiteljev; pomoč pri pripravi razstav, ekskurzij ali terenskega dela; dežurstvo, nadzorstvo, individualne ure z učenci s posebnimi potrebami, hospitiranje krožkov in drugih izvenšolskih dejavnosti, popravljanje domačih nalog, priprava pisnih nalog; dodatne ure hospitacij in samostojnih izvedb učnih ur itd.);
- opraviti najmanj 120 ur domačega dela (priprava učnih priprav, priprava na izvedbe učnih ur, izpolnjevanje dnevnika pedagoške prakse ...);
- urediti elektronski dnevnik pedagoške prakse (30 ur).

Pedagoška praksa na obeh šolah vključuje 360 ur študentskega dela.

V sklopu pedagoške prakse morajo študentje opraviti:
- skupinsko pripravo na prakso, kjer prejmejo potrebno dokumentacijo in navodila (10 ur);
- individualne konzultacije (10 ur);
- skupinsko evalvacijo in individualno predstavitev po končani praksi na fakulteti (10 ur).

Celotna pedagoška praksa vključuje 390 ur študentskega dela.

• Brodnik, Vilma et al. (2010). Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, Zgodovina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 260 str. COBISS.SI-ID - 251881728
• Brodnik, Vilma et al. (2013). Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Zgodovina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 248 str. COBISS.SI-ID - 268289536
• Trškan, Danijela (2016). Didaktika zgodovine 1996–2016: prispevki k zgodovini v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 357 str. COBISS.SI-ID - 284291072
• Trškan, Danijela (2014). E-učbenik za Didaktiko zgodovine I. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 234 str. COBISS.SI-ID - 53956962
• Trškan, Danijela (2013). E-učbenik za Didaktiko zgodovine II. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 324 str. COBISS.SI-ID - 53959778
• Elektronska učilnica Pedagoška praksa iz zgodovine: pp2008 (https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/login/)