Pedagoška praksa za učitelje angleščine

Pedagoška praksa za učitelje angleščine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara

Pedagoška praksa obsega opazovanje poučevanja učiteljev in kolegov s pomočjo ciljno usmerjenih opazovalnih nalog, razgovore z učiteljem mentorjem po opazovanju, razgovore o načrtovanju, pisanje priprav, samostojno poučevanje, (samo)vrednotenje poučevanja, sodelovanje z mentorjem v aktivnostih, ki spremljajo pedagoško delo (npr. roditeljski sestanek, izpolnjevanje šolske dokumentacije).
Pedagoška praksa za učitelje angleščine se praviloma izvaja na državnih osnovnih in srednjih šolah kjerkoli v Sloveniji, kjer je v programu zadostno število ur angleščine in kjer deluje učitelj, ki je lahko mentor študentu. Praksa se izvaja v obsegu dveh tednov, in sicer na osnovni ali srednji šoli (po izboru študenta oziroma glede na možnosti). Praksa vključuje opazovanje mentorja pri poučevanju, samostojno poučevanje študenta ter različne druge oblike sodelovanja študenta z mentorjem. O vsaki opravljeni praksi študent pripravi portfolijo.

- BURAZER, Lara, SKELA, Janez. The effectiveness of in-person versus online instruction in the pre-service teacher preparation programme. ELOPE : English language overseas perspectives and enquiries. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 18, no. 2, str. 117-137, ilustr. ISSN 1581-8918. https://revije.ff.uni-lj.si/elope/article/view/10343/9996, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EBUJC86M, DOI: 10.4312/elope.18.2.117-137. [COBISS.SI-ID 91874819]-
- BURAZER, Lara, SKELA, Janez. The effects of virtual classroom instruction : the pre-service teacher preparation program at the University of Ljubljana. V: MCCALLUM, Ellen Lee (ur.). English language teaching : policy and practice across the European Union. Singapore: Springer Singapore, cop. 2022. Str. 317-339, ilustr., graf. prikazi, tabele. English language teaching. ISBN 978-981-19-2151-3, ISBN 978-981-19-2152-0. ISSN 2662-432X. DOI: 10.1007/978-981-19-2152-0_18. [COBISS.SI-ID 118639363]
- GOWER, R., PHILLIPS, D., WALTERS, S. 1995. Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann. COBISS.SI-ID - 5074274
- SKELA, Janez, BURAZER, Lara. Teacher development resource book for pre-service ELT education programs. 1. izd. Ljubljana: Tangram, 2023. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6239-90-5. [COBISS.SI-ID 152933123]