Primerjalna skladnja slovanskih jezikov

Primerjalna skladnja slovanskih jezikov

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Osnovne razvojne značilnosti oblikoskladnje, besednozvezne in stavčne skladnje slovanskih jezikov. Zgodovinsko-primerjalna umestitev slovenskih skladenjskih pojavov v okviru slovanskega skladenjskega razvoja. Osnovni pojmi in problemi zgodovinske skladnje. Ponazoritev skladenjskih sprememb (leksikalizacija, gramatikalizacija itn.) na slovanskem gradivu.