Psihosocialni odnosi v šoli

Psihosocialni odnosi v šoli

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 45

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, red. prof. dr. Pečjak Sonja, red. prof. dr. Peklaj Cirila

Vsebina

- Razred kot socialni kontekst: teoretične podlage za razumevanje razrednega konteksta in njegove značilnosti; šolska prilagojenost in šolska kultura.
- Psihosocialni vidiki šolske prilagojenosti: socialna motivacija, socialna kompetentnost, socialne interakcije v vzgojno-izobraževalnem procesu.
- Dejavniki interakcij v vzgojno-izobraževalnem procesu (značilnosti učenca in učitelja).
- Dimenzije interakcij učitelj – učenci, učenec – vrstniki; razvojne spremembe v času šolanja. Metode in tehnike raziskovanja socialnih interakcij v razredu.
- Pedagoško psihološke implikacije: razvoj kohezivnosti razreda, izboljšanje razredne interakcije, pomoč učencem s težavami na socialnem področju.
- Komunikacija v razredu: komunikacijska shema, oblike komunikacije Watzlawickova teorija komunikacije; neverbalna in verbalna komunikacija, elementi neverbalne komunikacije, značilnosti uspešne komunikacije v razredu.
- Vodenje razreda: načini vodenja (avtokratsko, demokratično ali socialno integrativno vodenje, tip proste roke); značilnosti direktivnih in indirektivnih učiteljev, cilji vodenja učencev.
- Učiteljeva osebnost in moderiranje odnosov v razredu: strokovnost, stališča in pričakovanja, empatičnost učitelja.
- Šolska in razredna klima: opredelitev pojmov, merjenje klime, dejavniki, ki vplivajo na šolsko in razredno klimo, spreminjanje.
- Reševanje vedenjskih problemov in konfliktov v šoli (metoda empatičnega poslušanja, metoda asertivne discipline, metoda brez poraženca…).
- Odnosi med šolo in starši: modeli sodelovanja (model ekspertov, model prenosnikov, model uporabnikov), oblike sodelovanja, ovire v partnerskem sodelovanju med učiteljem in starši.