Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku

Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo

Monarhično-stanovski dualizem; vojne in zaokrožitev habsburške dedne posesti; politična razdelitev slovenskega etničnega ozemlja od 15. do 18. stoletja; demografska gibanja od srede 15. do srede 18. stoletja; gospodarski razvoj v 15. in 16. stoletju; turški vpadi v 15. stoletju; kolonizacija Uskokov; razvoj vojaške organizacije in povezovanje notranjeavstrijskih dežel; mesta in meščanstvo; položaj podložnika in kmečki upori; cerkvene in duhovne razmere od ustanovitve ljubljanske škofije do začetkov reformacije; protestantizem do prve slovenske knjige in prevoda Biblije; deželno knežja protireformacija in katoliška obnova; konfesionalni absolutizem; turški vpadi v Prekmurje v 17. stoletju; avstrijsko- beneška vojna; gospodarska kriza 17. stoletja; razslojevanje kmečkega prebivalstva, značilnosti zemljiškega gospostva v 17. in 18. stoletju; kmečki upori v 17. in začetku 18. stoletja; spremembe v strukturi plemstva; porast praznoverja in čarovništvo; kulturni razcvet v drugi polovici 17. stoletja in višek baroka; vloga Trsta; uveljavitev pravnega absolutizma; gospodarski razvoj v prvi polovici 18. stoletja; Terezijanske reforme in njihov pomen.

Temeljna dela
- Peter Štih, Vasko Simoniti, Na stičišču svetov: slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18.stoletja. Ljubljana 2010, str. 198-341, D 7942
- Zgodovina cerkve na Slovenskem. Celje 1991, str. 93–171, D 5464

Razprave
- Andrej Nared, Privilegij kranjskega plemstva iz leta 1338 – temelj stanovsko monarhičnega dualizma. V: Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik. Ur.: Sašo Jerše. Ljubljana 2006, str. 3–31
- Sergej Vilfan, Država in dežele od 13. do 18.stoletja. V: Slovenci in država. Ljubljana 1995, str 47–60
- Ignacij Voje, Vplivi osmanskega imperija na slovenske dežele v 15. in 16.stoletju. Zgodovinski časopis, 30, 1976, 1–2, str. 3–21
- Bogo Grafenauer, Razvoj programa slovenskih kmečkih uporov od 1473 do 1573. Situla, razprave Narodnega muzeja v Ljubljani, 13. Ljubljana 1973, str. 5–34
- Jože Mlinarič, Gospoščina Viltuš pri Mariboru po urbarju iz leta 1588. Časopis za zgodovino in narodopisje. N.V. 8/1972, str. 220–253
- Ferdo Gestrin, Mitninske knjige 16.in 17.stoletja na Slovenskem. SAZU. Ljubljana 1972, str. 49–97 (poglavja: Trgovina in trgovsko blago, Mere in uteži in Denar in cene)
- Darko Darovec, Solarstvo v severozahodni Istri od 12. do 18.stoletja. Annales, Series Historia et Sociologia, 11/2001, št.1, str.71–92
- Boris Golec, Trgovski promet na širšem območju Višnje gore do konca 18.stoletja v luči deželskosodnih in mestnih mitnic. Zgodovinski časopis, 1995, 49, št.1, str. 75–98
- Sašo Jerše, Vera, upanje, oblast. O notrajeavstrijskem političnem imaginariju v času verskih vrenj. V: Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Uredil Sašo Jerše. Ljubljana 2009, str. 67-103
- Lilijana Žnidaršič, Šolanje, vzgoja in izobrazba duhovnikov ljubljanske škofije pred tridentinskim koncilom. Zgodovinski časopis, 1998, 52, št.4, str. 473–485
- Igor Grdina, Reformacijski tokovi na Slovenskem. Zgodovinski časopis, 2007, 61, št.1/2, str.59–74
- Primož Simoniti, Kulturnozgodovinski pomen renesančnega humanizma pri Slovencih. V: Med humanisti in starimi knjigami. Ljubljana 2007, str. 7–21
- France Dolinar, Primož Trubar in ljubljanski škofje. Trubarjev simpozij v Rimu (Simpozij v Rimu, 26). Celje 2009, str. 45–62
- Igor Grdina, Hrenov odnos do protestantov. Hrenov simpozij v Rimu (Simpozij v Rimu, 15). Celje 1998, str. 229–243
- Vasko Simoniti, Turški vpadi v Prekmurju v 16. in 17.stoletju ter njihove posledice. Katalog stalne razstave. Pokrajinski muzej Murska Sobota. Murska Sobota 1997, str.95–110
- Vasko Simoniti, O vojni, množični smrti, domovini, njenih junakih in mitu kot “strašnem opozorilu” (vpliv obdobja turških bojev na oblikovanje nekaterih slovenskih mitov). V: Množične smrti na Slovenskem. Uredila: Stane Granda in Barbara Šatej. Ljubljana 1999, str. 95-110
- Maja Ložar Štamcar, Stanovanjsko udobje v 17.stoletju na Slovenskem. V: Theatrum vitae et mortis humanae. Prizorišče človeškega življenja in smrti. Podobe iz 17.stoletja na Slovenskem. Razprave. Ur.: Maja Ložar Štamcar in Maja Žvanut. Ljubljana (Narodni muzej Slovenije) 2002, str. 91–110
- Bogo Grafenauer, Valvasorjevo mesto v samospoznavanju Slovencev kot posebnega naroda. Valvasorjev zbornik. Ur.:Andrej Vovko. Ljubljana 1990, str. 7–16
- Boris Golec, Neznano in presenetljivo o življenju, družini, smrti, grobu in zapuščini Janeza Vajkarda Valvasorja. Zgodovinski časopis, 2007, 61, št.3/4, str.303–364
- Luka Vidmar, Prepovedane knjige na Kranjskem od indeksa Pavla IV. (1559) do indeksa Pija VI. (1786): Libri prohibiti v Semeniški knjižnici. V: Svetovne književnosti in obrobja. Uredil Marko Juvan. Ljubljana 2012, str. 233-262
- Marko Štuhec, Iz Lesc v Ljubljano po francosko. Prispevek k poznavanju jezikovne rabe kranjskega plemstva v prvi polovici 18.stoletja. Zgodovinski časopis, 2006, 60, št. 3/4, str. 327–344
- Jože Šorn, Začetki industrije na Slovenskem. Maribor 1984 (poglavji: Trgovec – gibalna sila in Rudarstvo in fužinarstvo), str. 30–61, 137–16

Priporočljiva literatura
SKRIPTA B. Vache, W. Pohl, K. Vocelka, Habsburžani: zgodovina evropske dinastije. Ljubljana 1994 (poglavja 2–7, str. 61–314)
E 987
Andrej Nared, Dežela – knez – stanovi: oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518. (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 7). ZRC, SAZU. Ljubljana 2009
E 1359/7
Vasko Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16.stoletju. Ljubljana 1991
D 5420
Maja Žvanut, Od viteza do gospoda. Ljubljana 1994
D 5703
Bogo Grafenauer, Boj za staro pravdo v 15. in 16.stoletju. Ljubljana 1974
C 3654
Primož Simoniti, Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede 16.stoletja. Ljubljana 1979
D 2002
Mirko Rupel, Primož Trubar. Življenje in delo. Ljubljana 1962
D 3334
Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan: ok. 1245–1782. Celje 2005
Darko Darovec, Davki nam pijejo kri. Gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike. Koper 2004
F 435/5