Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje IV

Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Pri seminarju Slovensko-francosko medkulturno posredovanje se študentje prvič seznanijo s prevajanjem iz slovenščine v francoščino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, deloma se nadaljuje tudi delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v francoščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k spodbujanju občutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pričakovanja in zahteve ciljne publike, ki določajo način in strategijo prevajanja. Praktično delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz francosko-slovenske protistavne analize, pri čemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Slovarji:
Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
3.Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/)
4. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
5. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

Priporočljivi:
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji in drugi dvojezični slovarji./ Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.