Sodobni slovenski roman

Sodobni slovenski roman

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Predmet podaja pregled razvoja sodobnega slovenskega romana od začetkov do najnovejših romanov. V smislu časovne logike sledi romanom od prvega sodobnega romana (D. Smole, Črni dnevi in beli dan, 1958), obravnava tudi predhodnike (npr. V. Bartola), do najmlajših romanov (npr. N. Gazvoda, Camera obscura, 2006). Študenti in študentke spoznajo modernistične (L. Kovačič, Prišleki; N. Kokelj, Milovanje …), eksistencialistične (V. Zupan, Menuet za kitaro; J. Virk, Zadnja Sergijeva skušnjava), postmodernistične (A. Blatnik, Plamenice in solze; G. Gluvić, Vrata skozi …) in modificirane tradicionalne romane (M. Tomšič, Oštrigeca; V. Moderndorfer, Tek za rdečo hudičevko …). Literarnosmerna, žanrska, tematološka in stilna pestrost slovenskih romanov narekuje različne pristope k izbranim romanom; vsi pa so predstavljeni tudi skozi branje odlomka. Predmet predstavlja še prezrte romane (npr. Z. Simčič, Človek na obeh straneh stene); izogiba se oznakam »zamejski« (kot v tradicionalnem poimenovanju npr.F. Lipuš, Boštjanov let; M. Sosič, Balerina, Balerina) in »izseljenski« roman (npr. T. Kramolc, Potica za navadni dan) , saj predstavlja romane v enotnem kontekstu slovenskega romana. Posebej natančno se – deloma že na predavanjih, še posebej pa v seminarju – posveča najmlajšim romanom (1990–2005) in spremembam v njihovem ustroju v času t. i. poosamosvojitvene proze

Jesse Matz: The modern novel. A short introduction. Oxford: Blackwell.
Shlomith Rimmon – Kenan: Narrative fiction: contemporary poetics. London in New York: Methuen, 1999.
Tomo Virk, Strah pred naivnostjo. Ljubljana: Literatura, 2000.
Helga Glušič, Slovenska pripovedna proza v drugi polovici 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2002.
Alojzija Zupan Sosič, Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: Beletrina, 2003.
* Seznam romanov za samostojno branje bo podan na predavanjih in objavljen na internetnih straneh. Prav tako strokovna literatura za seminar, ki je vezan na najnovejša literarna in literarnovedna besedila.