Španski jezik 4

Španski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria, lekt. dr. Trenc Andreja

Vsebina

Ustno in pisno izražanje:
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim zahtevnejšim in poglobljenim besediščem in ustreznim registrom
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami ter razvijanje sposobnosti pisanja besedil, ki opisujejo, pripovedujejo in izpostavljajo vzroke in posledice nekega dejstva in ustvarjajo hipotetične situacije in vzporejajo različna stališča (predstavitev stališč, eseji, opisovanje in pripovedovanje)

Komunikacijske funkcije:
- argumentiranje in izbiranje elementov argumentiranja s pomočjo razvrščanja informacij

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- utrjevanje odvisnega govora
- razširjena raba pogojnih stavkov
- diskurzivni zaznamovalci
- poglobljena raba glagolskega načina: subjuntivo
- raba člena
- raba predlogov in glagolska vezljivost.