Statistično zaključevanje

Statistično zaključevanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Šemrov Ana, doc. dr. Komidar Luka, prof. dr. Podlesek Anja

Tehnike vzorčenja. Teorija vzorčenja. Verjetnostne porazdelitve. Ocenjevanje parametrov. Testiranje hipotez. Velikost učinka in moč testa. Parametrično testiranje hipotez o aritmetični sredini, proporcu, varianci in korelaciji. Testiranje razlik med statistikami dveh ali več vzorcev (t-test, analiza variance). Analiza načrtov z več neodvisnimi spremenljivkami. Prevzorčenje, robustne in neparametrične metode. Hi-kvadrat preizkus.

Field, A. (2012). Discovering statistics using R. London: Sage. (str. 359-461, 498-695, 812–827).
Gravetter, F. J. in Wallnau, L. B. Statistics for the behavioral sciences (10. izd.). (2016). Belmont, CA: Wadsworth. (str. 223-484; 559-702) ali Gravetter, F. J. in Wallnau, L. B. Essentials of statistics for the behavioral sciences (8. izd.). (2014). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. (str. 149-448; 509-548).

Internetni viri / Internet resources:
HyperStat Online Statistics Textbook, poglavja 6-14, 16-18