Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi

Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Različni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter različna pojmovanja stila.
Funkcionalna stilistika.
Pragmatična stilistika.
Stilistična sredstva dodajanja (npr. ponavljanja) in izpuščanja (npr. elipsa).
Stilistične figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza, parafraza, parabola…)
Fonostilistična sredstva (rima, ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika).

Raznolikost poljščine glede na različne kriterije (glede na jezikovno kodo oz. jezikovni kanal, družbeno vlogo sogovornikov, regijo, družbo, skupino sporočevalcev in prejemnikov/naslovnikov ter cilj besedila).
Poljska narečja in narečne skupine.
Jezik v reklami.
Jezik v spletnem okolju.

D. Zdunkiewicz Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.
D. Zdunkiewicz Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2014.
W. Mizerski (ur.), Język polski. Encyklopedia w tabelach, Warszawa 2000.
H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, S. Gajda (ur.), Warszawa 2001.
E. Bańkowska, A. Mikołajczuk (ur.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.
S. Gajda (ur.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.
J. Bartmiński, Współczesny język polski (hasła: ustna odmiana języka ogólnego; język ustny a język pisany; styl potoczny, styl urzędowy; styl artystyczny, użycie języka w poezji: zwięzłość i wieloznaczność; nowomowa; styl naukowy; terytorialne odmiany polszczyzny; środowiskowe i zawodowe odmiany języka; gatunkowe wzorce wypowiedzi, akty mowy, tekst), Lublin 2001.
M. Bańko (ur.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.
U. Awdiejew, E. Dąmbska, E. Lipińska, Jak to napisać. Ćwiczenia redakcji stylistycznej, Kraków 1992.
M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów, Kraków 1993.
A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.
Ł. Garbal, Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.
E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak (ur.), Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.