Uvod v slovansko filologijo

Uvod v slovansko filologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Šekli Matej

Metodološki uvod:
1. Slovanski jeziki v jezikoslovni in kulturološki luči. Delitev slovanskih jezikov na podlagi jezikovnih dejstev na tri makroareale (južni, vzhodni, zahodni).
2. Pojem jezikovnega sorodstva in jezikovne družine: indoevropski, balto-slovanski, slovanski. Jezikovna diahronija in jezikovna sinhronija. Teorije in metode primerjalnega jezikoslovja. Organski in neorganski idiomi, standardizirani in nestandardizirani jezik. Metodološki pristopi k reševanju vprašanj o pradomovini in problematika razselitve.
Zgodovinski uvod: Razmejitev temeljnih pojmov: praslovanščina – stara cerkvena slovanščina – cerkvena slovanščina. Vzroki za oblikovanje in zgodovinske okoliščine nastanka prvega slovanskega knjižnega jezika. Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika. Oblikovanje jezika in ustreznih slovanskih črkopisov. Pomen stare cerkvene slovanščine pri oblikovanju knjižnih slovanskih sestavov. Najstarejši slovanski in cirilski spomeniki. Pregled redakcij cerkvene slovanščine. Glagolica na Slovenskem.

- Mihaljević, M.: Slavenska poredbena gramatika. Zagreb 2002. 1–86.
- Nahtigal, R. Slovanski jeziki. Ljubljana 1952. 9–106.
- Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 11–32.
- Damjanović, S.: Staroslavenski jezik. Zagreb 2003. 9–25 in 42–47.
- Grivec, F.: Žitja Konstantina in Metodija. Cvetje iz domačih in tujih logov 8. Celje, 1936.
- Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1974. 1–6 in 25–60.
- ?????????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 1974. 5–53.
- Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969. 7–22 in 28–45.