Uvod v slovansko jezikoslovje in staro cerkveno slovanščino

Uvod v slovansko jezikoslovje in staro cerkveno slovanščino

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Slovansko jezikoslovje
Metodološki uvod: Primerjalno jezikoslovje v okviru jezikoslovja; jezikovno spreminjanje in jezikovna raznolikost, teorije o nastanku jezikov, jezikovna sorodnost; teorije in metode primerjalnega jezikoslovja; notranje- in zunanjejezikovni dejavniki spreminjanja jezika: glasovna, oblikovna, skladenjska, pomenska, leksikalna sprememba, jeziki v stiku, standardizacija; genealoška, tipološka in sociolingvistična jezikoslovna klasifikacija.

Glasoslovje: Zgodovinski razvoj glasovnega sistema od praindoevropščine do praslovanščine (satemizacija, pravilo ruki, prabaltoslovanske glasovne spremembe; zakon odprtega zloga in zakon zlogovne harmonije; praslovanske glasovne spremembe: poenostavitev soglasniških sklopov, jotacija, palatalizacije velarov, monoftongizacija diftongov, nazalizacija itd.) in od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine.

Stara cerkvena slovanščina
Zgodovinski uvod: Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika. Nastanek stare cerkvene slovanščine in prvih slovanskih črkopisov. Najstarejši slovanski in cirilski spomeniki.

Grafija: Slovanska črkopisa: glagolica in cirilica. Veščina pisanja in branja. Osnovne pravopisne zakonitosti.

Morfologija: Imenska, zaimenska in imensko-zaimenska sklanjatev. Glagolski sistem stare cerkvene slovanščine.