Kontakt

+386 1 2418 673
ina.ferbezar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

ponedeljek,torek,četrtek in petek od 11h do 13h; sreda od 11h do 15h

Kabinet

1 TRUBARJEVA 3

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

doc. dr. Ina Ferbežar

Ina Ferbežar (1963) je profesorica slovenskega jezika in univerzitetna diplomirana etnologinja. Na Oddelku za slovenistiko je magistrirala l. 2001, doktorirala pa l. 2009. Od l. 1993 je zaposlena na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko FF UL (CSDTJ). Praktično in teoretično se ukvarja s področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika. V letih 1993–1995 in 1998–1999 je bila lektorica na Univerzi v Tübingenu, Nemčija, poučevala je slovenščino na različnih tečajih, od leta 2000 pa v CSDTJ vodi program Izpitni center. Od leta 2008 do 2012 je opravljala naloge vodje strokovne službe CSDTJ. Je soavtorica različnih jezikovnih programov za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter učbenikov in priročnikov s področja poučevanja in testiranja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Sodelovala je pri različnih mednarodnih projektih, nekatere med njimi je tudi vodila (na primer projekt Testiranje v poljščini in slovenščini, Socrates Lingua 2, ki je bil nagrajen z Evropskim jezikovnim priznanjem 2005, zanj je prejela tudi nagrado Filozofske fakultete; dva projekta v okviru programa Tempus, katerih cilj je bil vzpostaviti sistem poučevanja ter preverjanja in potrjevanja znanja makedonščine kot tujega jezika na Univerzi v Skopju; zadnji med njimi je bil projekt Prostovoljci v jezikovnem izobraževanju priseljencev – vloge in kompetence v okviru programa Erasmus+ K2). Sodelovala je v delovnih skupinah za pripravo Bele knjige v vzgoji in izobraževanju (2010–2011) in Nacionalnega programa za jezikovno politiko (2011) ter bila soredaktorica slovenskih prevodov dokumentov Skupni evropski jezikovni okvir (tudi urednica) in Referenčni okvir za pluralistične pristope. Od leta 2000 v združenju evropskih jezikovih testatorjev ALTE zastopa univerzo v Ljubljani. V okviru tega združenja je aktivna v različnih delovnih skupinah, izvoljena je bila za članico Izvršilnega odbora ALTE (2009–2016) in za članico Strokovnega odbora ALTE (2015–)­. Bila je predsednica Predmetne komisije za pripravo nalog na NPZ iz slovenščine (2013–2017).

Raziskovalno se ukvarja z jezikovnim testiranjem, še posebej testiranjem slovenščine kot neprvega jezika, vmesnim jezikom ter razumevanjem in razumljivostjo besedil. O razumevanju in razumljivosti besedil je napisala tudi znanstveno monografijo. Objavlja znanstvene in strokovne članke s področja slovenščine kot drugega in tujega jezika.

V letu 2016–2017 je kot prostovoljka učila slovenščino v Azilnem domu v Ljubljani.

FERBEŽAR, Ina. Merjenje in merljivost v jeziku : (na stičišču jezikoslovja in psihologije: nekaj razmislekov). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 1999, letn. 47, št. 4, str. 417-436.

FERBEŽAR, Ina, STABEJ, Marko. Slovene as a second language : infrastructure and language policy. Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku. 2002, god. 32, br. 3/4, str. 235-243.

FERBEŽAR, Ina. Dialog med ciljem in metodo. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. jan.-feb. 2003, letn. 48, št. 1, str. 31-44.

FERBEŽAR, Ina, PIRIH SVETINA, Nataša. Certificiranje slovenščine kot drugega/tujega jezika - zgodovina in perspektive. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. maj-avg. 2004, letn. 49, št. 3/4, str. 17-33.

FERBEŽAR, Ina, KNEZ, Mihaela, MARKOVIČ, Andreja, PIRIH SVETINA, Nataša, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, STABEJ, Marko, TIVADAR, Hotimir, ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ, Jana. Sporazumevalni prag za slovenščino 2004. 1. natis. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, 2004.

FERBEŽAR, Ina in Nataša Domadenik: Jezikovod: Učbenik (in CD) za izpopolnjevalce na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005. 

FERBEŽAR, Ina. Nekaj vmes. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007. Str. 194-197.

FERBEŽAR, Ina, PIRIH SVETINA, Nataša. Oblikovanje smernic za testiranje jezikovne zmožnosti/strokovne funkcionalne pismenosti oseb, zaposlenih v Slovenski vojski. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007. Str. 219-229. Obdobja, Metode in zvrsti, 24. 

FERBEŽAR, Ina, STABEJ, Marko. Razumeti razumevanje. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. jan.-feb. 2008, letn. 53, št. 1, str. 15-31.

FERBEŽAR, Ina. "Je moj B1 tvoj B?" Ali kaj je novega na področju testiranja in certificiranja slovenščine kot drugega/ tujega jezika. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 129-136. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28.

FERBEŽAR, Ina. Med dvema jezikoma : med razumljivostjo in sprejemljivostjo. V: POŽGAJ-HADŽI, Vesna (ur.), et al. Med politiko in stvarnostjo : jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 197-211,

FERBEŽAR, Ina, STABEJ, Marko. Razumljivost v slovenski pravni normi. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 137-143. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28. 

FERBEŽAR, Ina (urednik), KRANJC, Simona (urednik), PIŽORN, Karmen (urednik), SKELA, Janez (urednik). Skupni evropski jezikovni okvir : učenje, poučevanje, ocenjevanje. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, 2011.

FERBEŽAR, Ina. "Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji ---" : testiranje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 57, št. 3/4, str. 29-45.

FERBEŽAR, Ina. Razumevanje in razumljivost besedil. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

FERBEŽAR, Ina. (Jezikovni) testi : moč argumenta ali argument moči?. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 99-105. 

FERBEŽAR, Ina, STABEJ, Marko. Slovene or not Slovene? Issues on testing speakers of closely related languages. Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku. 2013, god. 42, br. 4, str. 338-353.

FERBEŽAR, Ina, PIRIH SVETINA, Nataša, LUTAR, Mateja. The Common European Framework of Reference: a reference for Slovene. V: LAH, Meta (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2014. [letn.] 54, str. 277-291.

FERBEŽAR, Ina. Kako realno je idealno? O konceptu avtentičnosti pri pouku slovenščine ob Toporišičevem Zakaj ne po slovensko. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), et al. Toporišičeva obdobja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 489-496. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 35. 

FERBEŽAR, Ina, PIRIH SVETINA, Nataša. Vključevanje v slovensko družbo : priročnik za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev. 1. elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.

FERBEŽAR, Ina. O besedilnih spretnostih tujih govorcev slovenščine. V: JAVRH, Petra (ur.). Spretnosti odraslih. 2., recenzirana in dopolnjena izd. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2018. Str. 61-76.

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu