Govorilne ure

Po dogovoru po elektronski pošti.

Kabinet

R2BI

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

prof. dr. Sonja Novak Lukanovič

Prof. dr. Sonja Novak Lukanovič

Izobrazba

Diploma: 1980 diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL), na Oddelku za germanske jezike in književnost in na Oddelku za romanske jezike in književnost − prof. angleškega jezika s književnostjo in prof. italijanskega jezika s književnostjo.

Magisterij: 1993 na Oddelku za romanske jezike in književnost FF UL zaključila magistrski študij z zagovorom magistrske naloge »Kulturna ustvarjalnost pripadnikov italijanske narodnosti«, mentor: prof. dr. Atilj Rakar.

Doktorat: 2003 na FF UL, »Jezikovno prilagajanje na narodnostno mešanih območjih Slovenije« mentorica: prof. dr. Albina Nećak-Lük.

Zaposlitve

1980−2009: zaposlena kot raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani;

2009−2010: zaposlena na FF UL na mestu visokošolske učiteljice in dopolnilno zaposlena na INV na mestu višje znanstvene sodelavke;

Od 1. 9. 2010 dalje zaposlena na INV kot direktorica in dopolnilno zaposlena kot visokošolska učiteljica na FF UL (za obdobje mandata direktorice INV – do 1. 9. 2020).

Akademski naziv

 • redna profesorica za področje uporabnega jezikoslovja

Vodstvene funkcije

Od 2010 − namestnica predstojnika Oddelka za primerjano in splošno jezikoslovje FF UL

Od 2010 – direktorica INV

Od 2013 – vodja raziskovalnega programa Etnične in manjšinske študije ter slovensko narodno vprašanje (P5-0081)

 

Raziskovalno delo

Področje raziskovanja je narodno mešano območje Slovenije in obmejna področja Slovenije. Raziskovalna tematika zajema področje uporabnega jezikoslovja s posebnim poudarkom na sociolingvističnih temah, ki obravnavajo družbene in jezikovne procese na jezikovno stičnih območjih. V okviru temeljnih in aplikativnih projektov zlasti obravnava področja jezikovne politike in jezikovne ideologije, statusa in položaja jezikov v večkulturnih, jezikovno stičnih okoljih, odnos manjšinski- večinski jezik, strategije jezikovnega prilagajanja, povezave jezika in identitete posameznika, pomen stališč govorcev do jezika/jezikov in do dvojezičnega izobraževanja ter ekonomski vidik jezika. V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Jezik in ekonomija (2008−2011), ki ga je vodila, je opravila v Sloveniji pionirsko raziskavo o povezavi jezika in ekonomije, ki je predstavljala pomemben teoretičen in empiričen prispevek k definiranju vrednosti jezika in strukture jezikovnega trga v Sloveniji. Raziskava je opredelila povezavo jezikovnih in ekonomskih spremenljivk v različnih etnično mešanih in etnično homogenih okoljih ter ugotovila, da uradna jezikovna politika in gospodarski položaj območja vplivata na jezikovno izobraževanje in na strukturo jezikovnega trga. Pridobljeni empirični podatki so prispevali k razvoju teoretičnih konceptov o vrednosti jezika in nakazali vlogo družbenih in ekonomskih spremenljivk, ki vplivajo na strukturo jezikovnega trga. Vključitev ekonomskih spremenljivk pri utemeljevanju različnih jezikovnih procesov predstavlja prispevek, ki nadgrajuje sociolingvistična in psiholingvistična spoznanja in s teoretičnega vidika pomeni tudi dosežek na področju uporabnega jezikoslovja.

 

Vodenje projektov:

 1. Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti v obmejnih območjih (CRP V5- 0942), 2004–2006, ARRS, Ministrstvo za šolstvo in šport
 2. Dvojezičnost v Sloveniji, 2006–2007, Urad Vlade RS za narodnosti
 3. Jezik in ekonomija (TRP J6-0838), 2008–2011, ARRS
 4. Perspektive učenja slovenskega jezika v osnovnih šolah Varaždinske županije, 2013, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
 5. Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah. Projekt  ARRS /CRP. Šifra projekta: V6-1633. oktober 2016 – januar 2018
 6. Institucionalna dvojezičnost na narodno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost. (TRP- J6-9373), 2018 -  2021, ARRS.

   

Sodelavka na domačih raziskovalnih projektih:

 1. Etnična razsežnost integracijskih procesov v pluralnih družbah ter upravljanje in razreševanje konfliktov (J5-7776), 1996−2001, ARRS
 2. Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru (J5-7782), 1996−2001, ARRS
 3. Varovanje in inventarizacija kulturne dediščine v zamejstvu (V5-0806), 2003−2004, ARRS, Ministrstvo za kulturo
 4. Strategija RS za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev institucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v EU (V6-0118), 2004−2006, ARRS, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
 5. Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital (V5-0943), 2004−2006, ARRS
 6. Narodne manjšine v medetničnih odnosih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (J5-6261), 2004−2007, ARRS
 7. Jeziki kot most k medkulturnemu sporazumevanju in razumevanju (L6-6085), 2004−2007, ARRS
 8. Razvojne možnosti slovenskih manjšin v sosednjih državah (V5-0273), 2006−2008, ARRS, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
 9. Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih − izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur (V5-0247), 2006−2008, ARRS, Ministrstvo za šolstvo in šport
 10. Konstitucija novih nacionalnih in etičnih identitet v prostoru Alpe Jadran s posebnim ozirom na obm. območje in mesto Trst ter na 'skupnost-tvorne' vidike sodobnih medijev (J6-0825), 2008−2011, ARRS
 11. Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi (J7-5570), 2013−2916, ARRS
 12. Slovenski jezik v Porabju − vloga družine pri razvoju dvojezičnega otroka, 2014−2014, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
 13. Promocija učenja slovenskega jezika v Varaždinski županiji, 2014, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Sodelavka na mednarodnih projektih:

 1. 1995−1996, Projekt Sveta Evrope: »Democracy, Human Rights, Minorities:Educational and Cultural Aspects- pilot project No. 4. History and Identity«, Council for Cultural Co-operation (CDCC), Council of Europe.
 2. 1997−2000, Managing the Mix Therafter: Comparative research Into Mixed Communities in Three Independent Successo States, Research support Scheme, OSI/HESP, nosilka prof. dr. Albina Nećak–Lük
 3. 2006, Euromosaic III: Presence of regional and minority language groups in the new member states, Research centre on Multilingualism Brussels, nosilec prof. Peter Nelde
 4. 2006–2008, Language Learning and Linguistic Diversity – ADUM, koordinator Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona), prof. Miguel StrubellTrueta
 5. 2006–2008, Dimension of Linguistic Otherness: prospects of maintenance and revitalization of minority languages within the New Europe − DILING, ResaerchInsitute for Linguistics of Hungarian Academy of Science (6. okvirni program EU), nosilka dr. Csilla Bartha
 6. 2007–2009, EU- EC/EAC: Education and training 2010: Strategies for supporting schools and teachers in order to foster social inclusion, nosilec dr. Georg Muskens, DOCA Bureau- NL

Pedagoško delo

1. stopnja

- 1989−2009: na Inštitutu za prevajalstvo Univerze v Gradcu / Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft izvajala predmet Jezik in kultura;

- 1999/00 − 2008/09: na Oddelku za prevajalstvo FF UL izvajala predmet Mednarodne organizacije I. in Mednarodne organizacije II;

-  2006/07 − 2008/09: na Oddelku za prevajalstvo FF UL izvajala predmet Slovenska družba in kultura;

- v poletnem semestru l. 2004/05 je na povabilo Inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu predavala »Jezik in kultura na slovenskem v 20. stoletju;

- v zimskem semestru l. 2006/07 je na povabilo Inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu za študente dodiplomskega in podiplomskega študija vodila tedensko seminar »Jezik, kultura in identiteta« in tedenska predavanja »Status slovenskega jezika včeraj in danes«;

 • Od 2009 sodeluje:

1. stopnja

Študijski program Splošno jezikoslovje na FF UL:

Pregled uporabnega jezikoslovja (predavanje, seminar)

Uporabno jezikoslovje − jezikovno in družbeno razslojevanje (predavanje, seminar)

Uporabno jezikoslovje − jezik in govorec (predavanje, seminar)

2. stopnja

Študijski program Splošno jezikoslovje na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje FF UL:

Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika (predavanje, seminar)

Jeziki v stiku (predavanje, seminar)

Jezikovno tržišče (predavanje, seminar)

Metodologija jezikovnega raziskovanja

Doktorski program (FF UL): Vidiki uporabnega jezikoslovja

Mentorstva

Mentorica mladi raziskovalki na področju uporabnega jezikoslovja (na razpisu ARRS pridobila mentorstvo MR v letu 2015).

Mentorica pri 26 diplomskih nalogah (1. stopnja), mentor pri 9 diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) in pri 2 doktoratih ter  somentorica pri magistrski nalogi (International University Institute for European Studies, Gorica, Italija, 2005) in pri doktorski disertaciji Language practices, ideologies and planning in the cross-border area of Nova Gorica (Slovenia) and Gorizia (Italy): from case study to models of analysis and planning in European borderlands, Trieste: Università degli studi di Trieste (2007/08).

Gostovanja na tujih institucijah

 • V poletnem semestru šol. l. 2004/05 je na povabilo Inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu predavala »Jezik in kultura na slovenskem v 20. stoletju«;
 • V zimskem semestru šol. l. 2006/07 je na povabilo Inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu za študente dodiplomskega in podiplomskega študija vodila seminar in predavanja »Jezik, kultura in identiteta« in »Status slovenskega jezika včeraj in danes«;
 • Center za uporabno jezikoslovje (Center for Applied Linguistics, Washington, gostitelj prof. Terrence G. Wiley, direktor) jo je od 14. - 21. 4. 2013 povabil, da predstavi svoje raziskovalno delo in dosežke. Rezultat gostovanja je skupna raziskava »Jezikovna raznolikost in učenje angleščine v Sloveniji« (2015).

Strokovno delo

Vključenost v delo strokovnih komisij:

 • članica/ekspert Delovne skupine za manjšine DS Alpe-Jadran
 • članica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
 • članica strokovne komisije Ministrstva za kulturo – Kulturne dejavnosti posebnih skupin v RS
 • predsednica Področne strokovne skupine za šolstvo narodnosti v okviru Nacionalne strokovne skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju
 • članica Komisije za šolstvo manjšin – Strokovni svet RS za splošno izobraževanje
 • članica Delovne skupine za pripravo Zakona o znanstveno raziskovalni skupini in inovacijski strategiji

Članstvo v uredniških odborih znanstvenih revij

 • 1990–1991, 1982–1988 in 2008–2010: članica uredniškega odbora Razprave in gradivo / Treatises and documents, INV

Članstvo v programskih odborih mednarodnih konferenc

Razno

 • 1992 → dopisna članica uredništva mednarodne revije Sociolinguistica  (International Yearbook of European Sociolinguistic);
 • 2006 ustanovna članica Abakan Action mreže posameznikov/institucij, ki združuje strokovnjake Amerike, Rusije in Evrope v cilju širjenja in promocije medkulturnega dialoga v različnih delih sveta;
 • članica nevladne mednarodne organizacije Linguapax;
 • od 2011 članica svetovalnega odbora LPReN (Language Policy Research Network, Advisory Committee-AILA);
 • od 2008 predsednica Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu