Oddelek za slovenistiko

Simpozij SKLADNJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Simpozij Skladnja slovenskega jezika

 

Programska skupina Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave med 25. 2. in 27. 2. 2021 organizira simpozij o skladnji slovenskega jezika. Potekal bo na spletu preko aplikacije Zoom:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/99852134557

Na simpoziju bo z 32 prispevki sodelovalo 37 strokovnjakov. Namen simpozija je zaobjeti čim več področij, na katera posega skladnja: od fonetičnega pa vse do besedilnega. Vsi tematski sklopi se dopolnjujejo, obenem pa nazorno kažejo, da je skladnja tisto slovnično področje, ki sega prav na vse jezikoslovne ravni.

Vabljeni k poslušanju in diskutiranju!

 

Program simpozija:

ČETRTEK, 25. 2. 2021

9.30‒9.45         Začetek simpozija s pozdravnimi nagovori:

- prof. dr. Roman Kuhar, dekan FF UL

- prof. dr. Vojko Gojanc

- prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar                                                                                                      

                                      SEKCIJA 1

                                      Vodi Mojca Smolej

9.45‒10.10         Hotimir Tivadar: Skladenjskofonetični opis v prvi slovenski fonetični vadnici  Slovenski jezik na pločama (Toporišič 1961)

10.10‒10.35       Damjan Huber: Poudarki v medijskem govoru z vidika  izbranih  jezikovnih enot                                  

10.3510.50       Odmor            

                                       SEKCIJA 2

                                       Vodi Mojca Smolej

10.50‒11.15       Andreja Žele, Mladen Uhlik: Glagoli vidne zaznave:   slovensko-ruska kontrastivna analiza videti in gledati

11.15‒11.40      Tatjana Marvin: Stava delovalnikov v besednih zvezah z izglagolskimi izpeljankami

11.40‒12.05      Polona Gantar: Kdo ali kaj je aktant v slovenščini: analiza udeleženskih vlog s skladenjskega in leksikalnega vidika

12.05‒12.20       Odmor

                                      SEKCIJA 3

                                      Vodi Hotimir Tivadar

12.20‒12.45       Domen Krvina, Dejan Gabrovšek: Vloga permutativnosti pri določanju in razvrščanju skladenjskih pomenov

12.45‒13.10       Mojca Schlamberger Brezar, Patrice Pognan: Delovalniki med obvezno sestavino in  fakultativnim členom: iz češkega Vallexa v slovenščino

13.10‒14.40       Odmor

                                     SEKCIJA 4

                                     Vodi Polona Gantar

14.40‒15.05       Simona Kranjc: Izražanje pomenskih odnosov

15.05‒15.30       Saška Štumberger: Kategorija ujemanja

15.30‒15.55       Matej Meterc: Skladenjske variante v Slovarju pregovorov in sorodnih  paremioloških izrazov

15.55‒16.20       Nina Ledinek: Skladenjski vzorci in enojezični splošni razlagalni slovarji slovenskega  jezika

 

PETEK, 26. 2. 2021

                                   SEKCIJA 5

                                Vodi Agnes Pisanski Peterlin

9.30‒9.55       Gašper Ilc, Andrej Stopar: Izvzemalnost v slovenskih odvisnikih 

9.55‒10.20     Robert Grošelj: Prislovna določila v slovenskem jeziku: trije pogledi navzven

10.20‒10.45    Mateja Brus, Mirjam Premrl Podobnik: Terminološka opredelitev izrazov poved, stavek in izrek v Slovenskih slovnici ter delih nekaterih domačih in tujih jezikoslovcev

10.45‒11.10    Mojca Schlamberger Brezar: Okoliščinski odvisniki in dimenzija perspektive

11.10‒11.25       Odmor

                                        SEKCIJA 6

                                     Vodi Nataša Pirih Svetina

11.25‒11.50      Stojan Bračič: Poročani (preneseni) govor v nemščini in slovenščini

11.50‒12.15      Ana Vogrinčič: Nekateri skladenjski vidiki polpremega govora v luči primerjave z italijanskim discorso indiretto libero

12.15‒12.40     Mojca Smolej: Poročani govor v slovenščini – pregled in dopolnitev

12.40‒14.00       Odmor

                                       SEKCIJA 7 

                                   Vodi Nataša Pirih Svetina

14.00‒14.25      Tamara Mikolič Južnič, Agnes Pisanski Peterlin: Slovenski trpnik z vršilcem dejanja – tabu ali funkcionalna izrazna možnost?

14.25‒14.50       Haris Agović: Kdaj deležnik na –n/-t izraža trpnost?

14.50‒15.15       Mirjam Premrl Podobnik: Nekaj možnosti izrabe besednega reda za sklepanje o določnosti s samostalniškimi sintagmami ubesedenih entitet v slovenskih  besedilih – slovensko-italijanska kontrastivna analiza  

15.15‒15.40     Martina Ožbot Currie: Med redom in neredom: besedni red v italijanščini in slovenščini           

15.40‒16.00       Odmor

                                      SEKCIJA 8

                                       Vodi Simona Kranjc

16.00‒16.25       Mira Krajnc Ivič: O besedilu z vidika informativnosti

16.25‒16.50       Branislava Vičar, Katja Plemenitaš: Nominalizacija kot kohezivno sredstvo v znanstvenih besedilih: kontrastivni vidik.

16.50‒17.15       Alexander Rath: Disertacija Brede Pogorelec skozi prizmo nemškega priročnika »Handbuch der deutschen Konnektoren«

 

SOBOTA, 27. 2. 2021

                                      SEKCIJA 9

                                      Vodi Mojca Schlamberger Brezar

9.30‒9.55       Karin Marc Bratina: Morfosintaktični kalki v produkciji pisnih izdelkov študentov slovenščine kot drugega in tujega jezika

9.55‒10.20      Jerneja Umer Kljun: Skladenjske značilnosti kodnega preklapljanja v govoru pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji

10.20‒10.45     Gjoko Nikolovski: Makedonske »muke« pri učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika     

10.4511.00       Odmor

                                     SEKCIJA 10

                                     Vodi Mojca Schlamberger Brezar

11.00‒11.25      Nataša Pirih Svetina: Kako da oz. kako naj to povem? Nekaj izzivov ob poučevanju slovenske skladnje

11.25‒11.50      Eva Tibenská: Tretja skladenjska raven (primerjalna semantična analiza slovaščine in slovenščine)

11.50‒12.15      Urška Krevs Birk: Vezljivost glagolskih internacionalizmov – nemško- slovenska kontrastivna analiza

12.1512.40     Maria Zofia Wtorkowska:  Primerjalna obravnava prislovnega določila kraja/prostora v poljščini in slovenščini

12.4012.50     Zaključek simpozija

 

 

 

 

 

 

red. prof. dr. Mojca Smolej

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obvestilo za študentke in študente etnologije in kulturne antropologije

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Martin Anton Grad

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Katja Vintar Mally

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Anne-Cecile Lamy-Joswiak

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Marko Krevs

Oddelek za sociologijo

Pandemična družba: letno srečanje Slovenskega sociološkega društva

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Vabilo na opravljanje prakse v Zavodu Putscherle – priprava člankov za blog

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Drugi prijavni rok na magistrski študij