Kabinet

Kabinet 5/2/5 (Tobačna 5)

Oddelek za slavistiko

lekt. dr. Maria Waclawek

 

Doktorica znanosti s področja jezikoslovja. Na Univerzi v Ljubljani (Slovenija) je zaposlena kot lektorica poljskega jezika, pred tem (2008–2012) je delovala na Univerzi v Debrecenu (Madžarska). Od leta 2003 sodeluje s Šolo poljskega jezika in kulture (Szkoła Języka i Kultury Polskiej) Šlezijske univerze. Leta 2005 je z nalogo o frazeoloških enotah v reklamnih sporočilih (poljski naslov Łakomy kąsek – frazeologia jako tworzywo sloganów reklamowych) magistrirala z odliko. V okviru študija je opravila pedagoško specializacijo in specializacijo na področju družbenega komuniciranja. Leta 2006 je zaključila podiplomski študij na področju učenja poljske kulture in poljskega jezika kot tujega jezika, leta 2012 pa je doktorirala z disertacijo (Avto)stereotip deklet in fantov v sodobnih izjavah mladostnikov  (poljski naslov Auto(stereotyp) dziewczyny i chłopca na podstawie współczesnych wypowiedzi młodzieży, mentorica: prof. dr. Berdaneta Niesporek-Szamburska).

V raziskavah se ukvarja zlasti z jezikovno podobo sveta, jezikovnimi in kulturnimi stereotipi, glasovno tehniko, glotodidaktiko, gledališkimi delavnicami, jezikom reklam in frazeologijo. Je avtorica številnih člankov in nekaj poglavij v monografskih publikacijah, ki se posvečajo omenjenim raziskovalnim področjem.

Kot gostujoča učiteljica je vodila lektorske vaje iz poljščine in vaje iz jezikoslovja mdr. na Univerzi v Toulousu (l’Université de Toulouse II-Le Mirail), Lvovu (?????????? ???????????? ??????????? ????? ????? ??????), Berlinu (Humboldt-Universität), Skopju (??????????? „??. ????? ? ???????“ ?? ??????), Tbilisiju (????? ?????????? ????????????), Bratislavi (Univerzita Komenského v Bratislave) in Dublinu (Trinity College), poleg tega je vodila delavnice za poljsko skupnost na Poljskem inštitutu v Moskvi in v Poljski hiši v Chkalovu v Kazahstanu.

Je članica jezikoslovne komisije Poljske Akademije Znanosti, odsek Katovice (Komisja Językoznawstwa PAN, oddział w Katowicach) društva »Bristol« – društva poljskih in tujih učiteljev poljske kulture in poljščine kot tujega jezika (Stowarzyszenie „Bristol”) ter društva simpatizerjev Šole poljskega jezika in kulture Šlezijske univerze (Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego). Ima licenco za opravljanje funkcije vodje komisije pri državnih izpitih iz znanja poljščine kot tujega jezika.

Za uspešno delo lektorice poljskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Debrecenu je prejela dekanovo priznanje.
 

Izbrana bibliografija (v poljskem jeziku) / Wybrane publikacje (w języku polskim):

 • »Zoo« Jana Brzechwy a nauczenie dzieci języka polskiego jako odziedziczonego, „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2:  Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych, red. B. Niesporek-Szamburska, Katowice, s. 121–135.
 • Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś – o kulinariach w Słowenii (współaut. M. Wtorkowska), „Acta  Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 2018, nr 25, red. B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, nr 25, Łódź, s. 55–68.
 • Człowiek człowiekowi lustrem – konceptualizacje Polki i Polaka w oczach polskich i słoweńskich respondentów (współaut. M. Wtorkowska), w: Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani, posvečeno Nikolaju Ježu, red. M. Wtorkowska, M. Wacławek, L. Rezoničnik, Ljubljana 2018, s. 259–273.
 • „Jak ich widzą, tak ich piszą” – rzecz o wyglądzie Słoweńców (współaut. M. Wtorkowska), w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 4: Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka, red. J. Tambor, Katowice 2018, s. 271–289.
 • O profilu »uczennicy« w stereotypie DZIEWCZYNY, w: W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek?Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik?Dudek, Katowice 2018, s. 393–406.
 • Szara siara? O problemie palatalności u Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego (współaut. M. Wtorkowska), w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, red. E. Kubicka, M. Berend, M. Ritter, Toruń 2017, s. 191–208.
 • „Słowiański góral spod Alp” – z badań nad auto- i heterostereotypem Słoweńca (współaut. M. Wtorkowska), w: Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku III. Język w kulturze, kultura w języku III, red. Marta Vojteková, Prešov 2017, s. 176–188.
 • Przemiany profilu »partnerki« w stereotypie DZIEWCZYNY, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr: 2: Oblicza kobiecości, red. A. Nęcka, Katowice, s. 209–222.
 • „Słowiański Austriak” – o charakterze Słoweńców słów kilka (współaut. M. Wtorkowska), w: „Jezikoslovni zapiski”, nr 23(1), Ljubljana 2017, s. 193–210.
 • Kategoria wyglądu w językowo-kulturowym (auto)stereotypie DZIEWCZYNY, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, red. D. Krzyżyk, t. 25, Katowice 2016, s. 139–154.
 • Czas na… stereotyp CHŁOPAKA i jego modyfikacje (na przykładzie wypowiedzi młodzieży), w: A. Guzy, D. Jagodzińska, M. Wacławek, A. Zok-Smoła, Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców, Katowice 2015, s. 185–325.
 • Indywidualizacja procesu nauczania wymowy polskiej (na przykładzie hungarofonów), w: Indywidualizacja nauczania języków obcych. Badania i praktyka, red. J. Małocha, Kraków 2014, s. 101–113.
 • W poszukiwaniu autostereotypu CHŁOPAKA (na przykładzie listów nadesłanych do redakcji dwutygodnika „Cogito”), w: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013, s. 335–357.
 • Nauczanie języka migowego w systemie szkolnictwa na Węgrzech (współaut. É. Fórián), w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. A. Guzy, D. Krzyżyk, Kielce 2012, s. 83–92.
 • Płeć na pograniczu. Kilka refleksji wokół autostereotypu młodych w Polsce, w: Aktualnyja problemy palanistyki, red. S.A. Vażnik, A.A. Kożynova, Mińsk 2011.
 • Co ceni „dziewczyna”? Rozważania nad językowym obrazem świata wartości młodzieży licealnej, „Slavica XXXIX–XL. Annales Instytuti Slavici Universitatis Debreceniensis”, red. K. Agyagási, Z. Hajnády, L.K. Nagy, Debrecen 2010–2011, s. 83–95.
 • Stereotyp chłopca w prasie młodzieżowej z ostatnich lat PRL, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, red. H. Synowiec, t. 2 , Katowice 2009, s. 166–188.
 • Bóg dźwignią handlu? Wykorzystanie postaci Boga w reklamie, „Slavica XXXVII. Annales Instytuti Slavici Universitatis Debreceniensis”, red. K. Agyagási, Z. Hajnády, Debrecen 2008, s. 93–107.
 • Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła wymowy w świetle nauczania JPjO), w: Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik i J. Tambor, Katowice 2007, s. 52–61.
 • O frazeologii w reklamie słów kilka...,„Świat i Słowo”, red. J. Warchala, ks. S. Zawada, nr 2(7) 2006, s. 137–148.
 • Frazeologia w reklamie – łakomy kąsek dla edukacji szkolnej, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, red. H. Synowiec, t. 18, Katowice 2005, s. 109–118.
   

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo
26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...